Πανίδα Σχινιά

Ποια είναι η οικολογική αξία της πανίδας περιοχής Σχινιά Μαραθώνα;


Στην πανίδα της περιοχής:

(α) περιλαμβάνονται αυστηρώς προστατευόμενα είδη: πουλιά, αμφίβια, ερπετά, ένα ψάρι του γλυκού νερού (ντάσκα), ορισμένα από τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

(β) Ο υγρότοπος Σχινιά είναι Σταθμός υποδοχής, φιλοξενίας και αναπαραγωγής μεταναστευτικών πουλιών. Eχει τελικά πολύ σημαντικό διπλό ρόλο καθώς αποτελεί (1)έναν από τους ελάχιστους σταθμούς υποδοχής και φιλοξενίας στην Αττική των μεταναστευτικών πουλιών κατά τις περιόδους της μετανάστευσης τους και (2)ταυτόχρονα είναι ένας εν δυνάμει τόπος αναπαραγωγής τους.

1B
2
21b
2a
3
4
5
5b
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
30
37
39
40
61
62
8a
syndiastikiprotasi

 

 

 

Ορνιθοπανίδα: Συναντούμε μεγάλη ποικιλία απειλούμενης ορνιθοπανίδας, όπως τα είδη: 

Ardea purpurea (πορφυροτσικνιάς), Ardeola ralloides (κρυπτοτσικνιάς), Circus aeruginosus (καλαμόκιρκος), Circus pygargus (λιβαδόκιρκος), Egretta garzetta (λευκοτσικνιάς), Ixobrychus minutus (μικροτσικνιάς), Plegadis falcinellus (χαλκόκοτα), Phoenicopterus ruber (φλαμίγκο), Falco naumanni (κιρκινέζι) και Himantopus himantopus (καλαμοκανάς). Cisticola juncidis. Συγκριμένα, έχουν καταγραφεί πάνω από 150 είδη πτηνών, από τα οποία 31 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. 

 

 

 

Ερπετά: Στην περιοχή διακρίνονται σημαντικά ερπετά, όπως: Elaphe situla, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Testudo hermanni, Testudo marginata.

Αμφίβια: Hyla arborea.

Ψάρια: Το κινδυνεύον ενδημικό ψάρι Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus (ντάσκα) (Economidis, 1991).
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus.

 

Βιβλιογραφία
1. Καρανδεινός, Μ. (1992). Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.

2. Κατσιρώδη*, Ε. & Τριβουρέα*, Μ. (2014). Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα: Γνωρίζοντας ένα σπάνιο οικοσύστημα της Αττικής (αδημοσίευτα δεδομένα).

3. Κατσιρώδη*, Ε. & Τριβουρέα*, Μ. (2014). Υγρότοπος Σχινιά (αδημοσίευτα δεδομένα).

4. Σφήκας, Γ. (1995). Η πανίδα του Μαραθώνα. Δρομέας, τεύχος (6).

5. Χαριτωνίδου, Π. (1979). Το μεγάλο έλος του Μαραθώνα. Καταστροφή και ανάγκη προστασίας του. Πρακτικά Συνεδρίου Προστασίας Πανίδας-Χλωρίδας-Βιοτόπων, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσεως, Αθήνα.

6. ΦΙΛΟΤΗΣ, (2003). Τράπεζα Στοιχείων για την Ελληνική Φύση (www.itia.ntua.gr/filotis). Ε.Μ.Π. Αθήνα.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Ευαγγελία Αγγελίδου
Βιολόγος, Δρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
π. Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Αν. Αττικής
π. Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας
 
tilefona

fb0

Premium Joomla Templates